Sitede Arama Yapayım
Diğer Konulara Bakayım
Son Yayınlananlar Nelerdir?
Yorumları Okumak İsterim

Uyuşturucu madde bağımlılığı

İnsanlarda sakinleştirici, keyif veren veya uyarıcı etkileri olan, giderek daha fazla alma isteği doğuran, bırakıldığında yoksunluk belirtileri doğuran kimyasal maddelere ve ilaçlara uyuşturucu madde adı verilir.

Zararlı etkileri bilindiği halde uyşturucu maddelere karşı duyulan sürekli alma isteğinin engellenememesine uyuşturucu madde bağımlılığı denir.
Uyuşturucu maddelerin bir kısmı tedavi amacıyla kullanılır. Bir kısmı isesadece keyif verici veya uyarıcıetkileri sebebiyle kullanılmaktadır. Tedevi amacıyla kullanılan maddeler de doktor kontrolü dışında sakinleştirtici veya keyif verici etkileri sebebiyle kötü kullanılmakta ve bağımlılığa yol açmaktadır. Uyuşturucu maddeler yıllardır ruhsal duruma olumsuz etkileri olduğu bilinen maddelerdir.Günümüzde en gelişmiş ülkelerden geri kalmış ülkelere kadar çok yaygın olarak uyuşturucu madde kullanılmaktadır.Bazı ülkeler uyuşturucu madde kullanımı ve taşınmasına ağır cezalar uygulamaktadır. Bazı ülkelerde ise bu serbest bırakılmıştır.

A) Uyuşturucu Maddeler Ve Etkileri:
Uyuşturucu olarak kullanılan birçok madde vardır. Bunların kimyasal yapıları birbirinden farklıdır. Kullanıldıklarında merkezi sinir sisteminin farklı bölümlerini etkileyerek değişik belirtilere yol açarlar. Uyuşturucu maddeleri ve özelliklerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.

Afyon, morfin, eroin grubu uyuşturucular:Bu grup uyuşturucular afyon bitkisinden elde edilir. Güçlü ağrı kesici özelikleri vardır. Merkezi sinir sisteminde yatıştırıcı etki yaparlar. Bu maddeler kullanıldığında sakinleşme, neşelenme meydana gelir. Kaygılar ve sıkıntılar kaybolur.Düşünme yeteneği azalır, irade zayıflar.Kişilik bozukluğu,ilgisizlik, ruhsal çöküntü meydana gelir.Kan basıncı düşer, nabız ve solunum sayısı azalır.Göz bebeklerinde küçülme, ağız kuruluğu, bulantı, kusma görülür. Çok kolay bağımlılık yapan maddelerdir. Yoksunluk durumunda burun akıntısı, titreme, terleme, kramplar, panik ve bilinç kaybı meydana gelir.

Esrar: Hint kenevirinden elde edilen bir uyuşturucudur. Merkezi sinir sisteminde yatıştırıcı etki yapar. Özellikleri ve yoksunluk tablosu afyon ve türevlerine benzer. Kullanıldığında rahatlama ve uyuşukluk meydana getirir. Kişi bir rüya alemine dalar, halisinasyon görür. Uzun süre kullanıma bağlı olarak karakter kaybı ve akli durumda bozukluklar meydana getirir.

Barbituratlar ve sakinleştiriciler: Barbituratlar, diazem benzeri sakinleştirici ilaçlar tıpta kullanılan maddelerdir. Bunların doktor kontrolü dışında kullanlması bağımlılığa yol açar. Merkezi sinir sisteminde yatıştırıcı etkisi olan bu maddeler kullanıldıklarında gevşeme, rahatlama ve uykuya eğilim meydana getirirler. Uzun süre kullanıldıklarında karaciğerde kanser, kan dokuda bozukluk meydana gelir.

LSD, Meskalin, PCP:Bu grupta yer alan maddeler hayal gördürücü maddelerdir. Kullanıldıklarında önce neşe, sevinç ve tatlı hayaller görülmesine yol açarlar. Daha sonra endişe, panik, kusma, hafıza kaybı meydana getirirler.Şiddet eğilimine ve ruh hastalıklarına yol açarlar.

Kokain: Koka bitkisi yapraklarından elde edilen bir maddedir. Uyarıcı bir özelliği vardır. Kullanıldığında yalancı bir kuvvet hissi, konuşma isteğinde artma, cinsel uyarı yaratır. Daha sonra ruhsalçöküntü, halisinasyonlar, kalp ve solunum yetmezliği durumlarına yol açarlar.

Amfetaminler: Uyarıcı özelliği olan ilaçlardır. Genellikle doping amacıyla kullanılırlar.Uykusuzluk, aşırı haretlilik ve halisinasyona yol açarlar. Karaciğer hasarına sebep olurlar.

İnhalanlar: Solunum yoluyla çekilen uyuşturucu maddeler, solventerler(çözücüler), yapıştırıcılar gibi maddelere inhalanlar denir.Bu maddeler baş ağrısı, görme bulanıklığı, uyuşukluk meydana getirir. Kısa sürede karaciğer ve böbrek hasarı, bilinç kaybı, kemik iliğinde baskılanma sonucu kansızlık meydana getirirler.
Bu maddelerin etkilerini bir bütün olarak ele alırsak;

FİZİKİ ETKİLERİ
Beyin ve Merkezi Sinir sisteminde : Sigaradan itibaren bütün uyuşturucuların en büyük zararı ve tahribatı beyin ve merkezi sinir sistemi üzerindedir.

Bu sebeple beynin mazrufu olan aklı ve iradeyi işlemez hale getirir. Kişiyi dengeden, normal yaşam ve davranışlardan uzaklaştırırlar.

Beyin ve akıl sağlığının en büyük düşmanı uyuşturuculardır. Bağımlılarda beliren ilk olgu; akıl ve sinir hastalıkları ve arızalarıdır. Delilik, erken bunama, şuur kaybı, uykusuzluk, felçler hezeyan (sayıklama, saçmalama, akıl dışı davranışlar ) hallüsinasyon (vehim, hayal görme, işitme vs. ) lar, zeka ve hafıza kayıpları.En kısa ifade ile: Akıl hastalıkları, zihni ve ruhi karmaşa ve kaoslar.

Sindirim Sisteminde: Bulantı, kusma, karın ağrıları, kabızlık, ishal, mide ve bağırsak spazmları, kanama ve yaraları, gastrit, ülser vs.
Karaciğer ve Böbreklerde: Bu zehirlerin organizmadan atılmasında en ağır görev bu organlara düşmekte olup, karaciğer ve böbreklerde büyük arıza ve tıkanmalara, karaciğerde yetersizlik, yağlanma,sertleşme (siroz)…
Böbreklerde büyük tahribat, albümin, kan ve idrar çoğalması, tıkanmalar,ağır böbrek hastalıkları.
Gözlerde: Işık ve mesafede uyumsuzluk, şaşılık gece körlüğü, göz bebeği büyümesi, küçülmesi, göz adele felci bilinen sonuçlar ve tezahürlerdir.
Solunum Sisteminde: nefes darlığı, öksürük, boğulma hissi, bu yolla kalp sıkışmaları, solunum felçleri ve ölümler bilinen olaylardır.
Kan organlarında: Kan,insan hayatının en önemli organı olup, uyuşturuculardan büyük zararlar görür. Kansızlık,kan zehirlenmeleri, kan hücrelerinde şekil ve miktar değişiklikleri, kanın korkulu arızası olan pıhtılaşma ve kangrenler başlıca arızalardır.
Zehirlenme: Uyuşturucuların başta gelen olumsuzluğu zehirlenmeler ve bu yolla gelen ölümlerdir. İlk defa olursa HAD, tekerrür ederse “Müzmin Zehirlenme” adını alır.

SOSYAL ve MADDİ ETKİLERİ
Sosyal bir varlık olan insanın çevresi ile uyum içinde olması, akıl ve zihin sağlığı ile mümkündür.
Bu sebeple akli ve zihni hayatın en büyük düşmanı olan uyuşturucular, insanın uyum gücünü zaafa ve iflasa götürmekle onu aileden, toplumdan ve çevresinden kopararak, yalnızlığa, bunalıma ve hemen ardından da sorumsuz, hipisel (hayvani) bir hayata mahkum eder. Bağımlıyı yaşayan bir ölü haline getirir. (Hip Kültür)
Bu sebeple, uyuşturucuların, bağımlıya, aile hayatına, doğacak çocuklara, iş hayatına, aile ve ülke ekonomisine, ferdi ne toplumsal ahlaka (namus,iffet, şeref, haysiyet v.s.) verdiği zararlar ifadelere sığdırılamaz.
İntiharların, cinayetlerin, her türlü fuhşiyat, gasp ve anarşinin temelinde uyuşturucu vardır.
İç ve dış düşmanların en tahripkar silahı uyuşturucu ve uyuşturucu salgınlarının itici gücü olan uyuşturucu kültürü (hip kültür) dür. Cemiyetleri inkıraza götüren her türlü maddi ve manevi tahribatın temeldeki sebebidir. Bunlar, ayrıca
AİDS, frengi, verem, kanser, kangren ve benzeri bir çok ölümcül hastalığın yayılmasında da en büyük fail uyuşturucular ve bağımlılarıdır.

B) Uyuşturucu Madde Bağımlılığı: Uyuşturucu maddeler fiziksel ve psikolojik bağımlılık meydana getirirler.
Psikolojik bağımlılık:Keyif verici maddeyi belirli aralıklarla alma isteği duyulmasına denir.Kişi maddenin yokluğuna bağlı huzursuzluk duyar.
Fiziksel bağımlılık:Merkezi sinir sistemi hücrelerinin normal görevlerini yapabilmeleri için alışılan maddeye sürekli ihtiyaç duyulmasına denir.Alışılan maddenin alınmaması halinde vücutta ortaya çıkan belirtilere yoksunluk belirtisi adı verilir.Fiziksel bağımlılıkta yoksunluk belirtileri ölüme yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Maddenin kullanımıyla duyulan keyif ve mutluluk kişilerde tekrar kullanma isteği doğurmaktadır. Oluşan yalancı hayal dünyasına kavuşmak isteyen kişilerde psikolojik bağımlılık meydana gelmektedir.Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemindeki reseptör(alıcı) hücreler tarafından alınarak etkilerini gösterirler. Bu reseptörler kısa sürede uyuşturucuya alışır ve normal görevlerini yerine getirebilmek için uyuşturucuya ihtiyaç duyarlar. Böylece fiziksel bağımlılık meydana gelir.Fiziksel bağımlılıkta yoksunluk durumu çok ağırdır.Yoksunlukta psikolojik belirtilerin yanında merkezi sinir sistemine ait belirtiler görülür. Maddenin bulunamaması durumunda bulantı, çarpıntı, baş ağrısı, panik, sıkıntı, terleme, saldırganlık, unutganlık, ishal, kişilik bozuklukları, baygınlık, koma ve ölüm görülebilir.Uyuşturucu maddeler, merkezi sinir sistemindeki reseptörleri etkilediği için bir kez dahi kullanmak bağımlılığa yol açabilir.Bu yüzden merak amcıylakullanmaktan dahi kaçınmalıyız.

1.Sebepleri
Uyuşturucu madde bağımlılığının sebeplerini üç grupta toplayabiliriz.
Uyuşturucu maddenin yapısal özellikleri:Uyuşturucu maddelerin kimyasal yapıları gereği merkezi sinir sisteminin reseptör hücrelerine bağlanarak etki gösterirler ve bağımlılık yaratırlar. Bu nedenle tedavi amacıyla verilen uyuşturucu nitelikteki ilaçların aşırı ve yanlış kullanılmasıyla da bağımlılık oluşmaktadır. Hekim önerisi ve kontrölü dışında keyif almak veya sakinleşmek amacıyla uyuşturucu özelliğindeki ilaçların kullanılmasına kötüye kullanma adı verilir.Ağrı kesiciler dahil bir çok ilaç hekim önerisi dışında kullanılmakta, bu durum direnç arttırımına(tolerans) ve bağımlılığa yol açmaktadır.Örneğin; kaza veya ameliyat sonucu kullanılan kuvvetli ağrı kesiciler kolaylıkla bağımlılık oluşturabilmektedir.

Kişisel özellikler:Uyuşturucu madde bağımlılığı özellikle gençler arasında hızla yayılmaktadır. Ergenlik dönemi problemleri arasında bocalayan gençler sorunlarının çözümünü uyuşturucularda aramaktadır.Grup arkadaşlarının baskısı, onlara uyum sağlama isteği, merak ve macera tutkusu, yasaklara karşı gelme isteği, sorumluluktan kaçma, başarısızlık ve güvensizlik gibi duygulardan kurtulma gibi nedenlerle kişiler uyuşturucu maddeleri denemektedir.”Nasıl olsa ben alışmam, bir defa denemekten ne çıkar, istediğim zaman bırakırım” gibi düşüncelerle kişiler uyuşturucu bağımlısı haline gelirler.

Çevresel faktörler:Uyuşturucu madde bağımlılığında sosyal çevrenin önemli rolü vardır. Aile içindeki huzursuzluklar, aşırı kısıtlayıcı ve baskıcı tutumlar veya aşırı serbest davranılması, ailede uyşturu kullanan bireyler olması gibi sebepler kişileri uyşturucuya itebilir. Arkadaş gruplarının baskısı veya özendirmesi uyuşturucuya başlamakta etkendir. Özellikle ergenlik döneminde grupların etkisi fazladır. Uyuşturucu satıcılarının hedef kitlesi gençlerdir. Lise ve üniversite gençleri arasında uyuşturucu madde kullanımı yaygınlaştırarak büyük paralar kazanmaktadırlar. Bazı ülkelerde uyuşturucu kullanımına hoşgörüyle bakılmakta ve suç sayılmamaktadır. Bu durum bağımlılığın yayılmasına yol açmaktadır. Ülkemizde uyuşturucu maddelerin üretimi, ithali, alımı, satımı, bulundurulması, alımına yardımcı olunması ve sahte reçeteyle alınması şuçtur ve ağır cezalar uygulanmaktadır. Güçlü ağrı kesiciler ve sakinleştirici ilaçlar da özel reçetelerle satılmakta Saklık Bakanlığı tarafından sıkı şekilde denetlenmektedir.

2.Sonuçları:
Uyuşturucu madde bağımlılığı üç dönemde incelenebilir.
Alışma dönemi : Uyuşturucu maddeyle ilk tanışma dönemidir. Bu dönemde yalancı bir dünyaya dalarak keyif alma duygusu ön plana çıkar. Kişi kararsızdır, uyuşturucuya başlamamak için direnir. İstediği zaman uyuşturucuyu bırakacağını düşünür. Vücutta kalıcı bir fiziksel hasar yoktur.Gerekli tıbbi yardım yapılırsa kolaylıkla uyuşturucuyu bırakabilir.Kişilerde yersiz davranışlar, aşırı neşe ve durgunluk, dalgınlık, unutkanlık arkadaşlardan ayrılarak yeni gruplara katılma gibi değişiklikler uyuşturucu kullanmaya başladığının belirtileridir.

Doyma dönemi:Bu dönemde kişi yaşantısını devam ettirebilmek içinuyuşturucu maddeyi kullanmak zorundadır.Artık keyif alma ihtiyacı yoktur.Maddenin yoksunluğunda büyük sıkıntı ve problemler
doğmaktadır.Görme bulanıklığı, göz bebeklerinde küçülme, ağız kuruluğu, ellerde titreme, nabız ve solunum sayısında azalma,tansiyon düşüklüğü, kabızlık, hafızada zayuflama, ruhsal durgunluk, dikkatsizlik, irade ve kişilik kaybı, hallüsinasyonlar vardır. Karaciğer, kalp, solunum ve sindirim sisteminde hasarlar ortaya çıkmaktadır.Bağımlının gittikçe daha fazla miktarda maddeye ihtiyacı olmaktadır. Bu dönemdeki bağımlıyı kurtarmak için ciddi bir tedavi gereklidir.

Düşkünlük dönemi:Bu dönemde organlarda ağır hasarlar ve ruhsal çöküntü görülür. Kalp ve solunum problemleri, karaciğer hastalıkları ortaya çıkar. Aşrı zayıflama, kusma, kalp ve solunum yetmezliği görülür. Bağımlının hastalıklara karşı direnci azalır. Zatürre hepatit(sarılık) AIDS gibi hastalıklar meydana gelir. Beyin hasarı, kişilik kaybı, ağır ruhsal problemler ortaya çıkar.Kişi kendine bakamaz ve yardıma muhtaç hale gelir. Madde bulabilmek için her yolu dener, hatta suç işleyebilir. Yaşantısını devam ettirebilmek için aldığı uyuşturucu miktarını arttırmak zorundadır. Uyuşturucu kullanımında aşırı doz alımına bağlı olarak zehirlenme ve ölüm olayı görülebilir.Aşırı doz alındığında başlangıçta husursuzluk,sesli ve ışıklı uyarıcılara karşı aşırı tepki görülür. Hallüsinasyonlar, terleme, bulantı ve kas krampları meydana gelir. İdrar ve dışkı kontrölü kaybolur. Solunum düzensizleşir.Kalp atımı ve kan basıncı düşer. Titremelerle baygınlık, koma ve ölüm meydana gelir.
Uyuşturucu bağımlılığı erken dönemde yakalanıp tedavi edilemez ise kişiyi ölüme sürükleyen bir alışkanlıktır.

C) Uyuşturucu Bağımlılığının Tedavisi
Uyuşturucu bağımlılığının tedavisinde önemli iki nokta vardır:

Bağımlılının kendisinin tedavi olmaya ve bağımlılıktan kurtulmaya istekli olması.

Bağımlılığın erken teşhis edilerek tedaviya başlanması.
Uyuşturucu madde bağımlısı istekli ise tedavi şansı son derece yükselmektedir.Aksi halde zorlamayla kişileri bağımlılıktan kurtarmak mümkün değildir. Bağımlının kalıcı organ hasarları, ağır ruhsal problemler oluşmadan teşhis edilmesi tedaviyi kolaylaştırmaktadır.Erken teşhis edilemeyen vakalarda tedavi uzamakta ve iyileşme süreci gecikmektedir.
Uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisi:Uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisi, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.

Tedavi aşmasında kişi bağımlı olduğu maddeden uzaklaştırılarak yoksunluk belirtileri ile savaşılır.Vücut organlarında meydana gelmiş hasarlar tedavi edilir. Bu safhada bağımlı hastanede gözlem altında tutulmalıdır.Yoksunluğa bağlı geçirdiği krizler son derece tehlikeli olabilir.Bu yüzden ölüme ve intihar girişimlerine sık rastlanır.Vücuttan toksit madde uzaklaştırılıp yoksunluk belirtileri kaybolduktan sonra ikinci aşamaya geçilir.

Rehabilitasyon aşamasında kişilerin ruhsal problemleri çözümlenmeye çalışılır. Tekrar iş gücü kazandırılarak çalışabilecek ve topluma yararlı olacak hale getirilir.Sağlığa zararlı bu alışkanlıklar yerine olumlu hobiler kazanması sağlanır. Kötü arkadaş çevresinden uzaklaşmasına ve kendine destek olacak kişilerle bir arada olmasına çalışılır.Sağlığa zararlı alışkanlıkların tedavisi için hastanelerin psikiyatri bölümlerine veya bu konularla özel olarak ilgilenen gönüllü kuruluşlara baş vurmak gerekir.

Sağlığa zararlı alışkanlıklardan korunmak, bu zararlı alışkanlıkların tedavisinden çok daha kolaydır. Bu alışkanlıklardan korunmak için alınması gereken önlemler ve aileye, devlete, medyaya düşen görevler;

1. Aileye Düşen Görevler
Uyuşturuculardan korunmada en büyük vazife aileye düşmektedir. Aile toplumun temel çekirdeğidir. En başta anne ve baba, çocuklara örnek olmalıdır. Çocuklar, her türlü sıkıntılarını ve problemlerini öncelikle anne ve babalarına açabilmelidirler. Problemlerin ilk defa aile büyüklerince değerlendirilmeleri şarttır.
Bu konuda gençlerimizin dikkat edecekleri noktalara gelince;
• Gerek sevgiyi ve mutluluğu muhakkak ki kendi yuvalarında aramalıdırlar.
• Kötü arkadaş guruplarından uzak durmaları gerekir. Böyle kişiler davranışlarından, hareket ve sözlerinden anlaşılır.
• Boş zamanları en iyi şekilde (okumak, kültürel ve diğer faydalı faaliyetlerde bulunmak gibi meşguliyetlerle) değerlendirmelidirler.
• Yine gençlik dönemi ; halk arasında söylendiği şekliyle “delikanlılık” devresidir. Bu yaşlarda kişilik icabı, gelecek için her an problem oluşturabilecek hareketlere girilebilir, kararlarda isteksizlik olabilir. Gençler bu hususu daima göz önünde tutmalı büyüklerin uyarılarını dikkate almalıdırlar.
Son olarak gençlerimizi uyuşturucunun içine çeken alt kültürden bahsetmek istiyorum. İçki uyuşturucu, kumar, şans oyunları, sapıklıklar, fuhuş evden kaçma gibi faaliyetlerin tümünü besleyen, ortaya çıkaran ortama “Uyuşturucu Kültürü” adını veriyoruz. Zararlı alışkanlıkların temelinde bu vardır ve bunu önlemek uyuşturucu kültürüyle mücadeleye bağlıdır.
Bu kültürün filizlendiği birahane, pub, diskotek, kahvehane, kumarhane, meyhane ve benzeri yerlerden uzak durmalıdır.
Bira ve “alkolsüz” denilen bira, alkolizm ve uyuşturucu batağının başlangıç basamağıdır.
Yine milli manevi değerlerimiz, yüzyıllardan beri nesilden nesile intikal eden geleneklerimiz uyuşturucu kültürünün panzehiridir. Bu değerlere sarılmak zorundayız.
Doç. Dr. Safa Saygılı (Psikiyatris)


KONU HAKKINDA YAPILMIŞ YORUMLAR
  Sağlık

  oğlum 17 yaşında dün oğlumun 3 tane hap kullandıgını aralıklarla balye çektigini kolonya çektiğini öğrendim fakat ne derece doğru bilmiyorum bunu onunlada konuşamadım bana söyleyen kuzenine küser diye hava atmak amacındamı söyledi yoksa gerçek mi bilmiyorum yalnız iki burun deliginin orta kısmı çatlamış yara gibi gördüm sordum söylemedi ne yapacagımı bilmiyorum ona nasıl davranacagım veya nasıl kurtaracagım bilmiyorum bana yol gösterirmisiniz takip edip suç üstü yakalayıp konuşmam mı lazım yoksa iyi davranarak beklemem mi lazım çevresini degiştirdik oda tesadüf oldu ben ne yapabilirim yardımlarınızı bekliyorum.Tşkler

  Sağlık

  selam ve saygilarimi sunuyorum öncelikle almanyadan. benim sorunum su, cevremdeki cok deger verdigim bir kisinin uyusturucu kullandigini zannediyorum, birden agresiflik yada cok sakinlik yada cok neseli sekilde karsima cikiyor. gözlerinde zaman zaman sismeler oluyor, ama ona bunu bi türlü söyleyemiyorum. kesinlikle öyle bisey yok diyecegini biliyorum. sizden önemle ricam su olacak, daha net belirtileri nelerdir ve daha iyi nasil anlayabilirim emin olmak icin ve gerekli tibbi tahlillleri türkiyede bu kisinin haberi olmadan yaptiracagim bir bir hastane yada saglik kurulusu varmi,(örnegin sac telinden)? yardimci olursaniz cok sevinirim.

  Sağlık

  oğlumun esrar içtiğinden şüpheleniyorum..onun içip içmediğini anlamak için nasıl bir işlem yapmalıyım..nereye baş vurmalıyım..saç teliyle belli oluyorsa ne yapmalıyım..yardımcı olursanız minnettar olurum..saygılarımla…

  Sağlık

  bakın eger çok gülerse ve yada çok durgunsa yada çok fazla asabiyse bu esrardır canı taatlı ister ve yemek yeme ihtiyacı duyar bu esrardır hap ise öok fazla haraketli olursa çok neşeli olursa yerinde dyramazsa o haptır

  Sağlık

  bende bana atrkadaşlarımın yemeklerimin içkilerimin içine toz halinde hap kattıklarını düşünüyorum ama emin deyilim extazi sizce yemeklerin içine atılırmı bu konuda bilgi edinmek istiyorum bana yardımcı olun

  Sağlık

  benim sevgilim esrar kullanıyo bir ara bana söz vermişti bırakcağına dair ama bırakamadı tedavi görmesini istedim ama istemiyo ne yapmam gerekio lütfen yardımcı olun sevgilimin göz göre göre ölmesini istemiyorum günden güne bitiyo:(

  Sağlık

  bilmiyorum ama allah hepinizin yardımcısı olsun

  Sağlık

  benim tek tavsiyem içen arkadaşlara içip bırakmış biri olarak her şey kendi elinizde esrar beyni yer ex vücudunu geri dönüşü olmuyan zararları var ne kadar erken dönerseniz o kadar karlısınız

  Sağlık

  önmli olan bırakmaya karar vermek deill,,bnce en zoru esrar.çnkü esrar hyt kalitesini en az ve yavaş düşüren madde.dolayısıyla anlayana kdr iş işten geçmiş oluyor.ayrıca yemek yedirip,uyku uyutup,deişik pencerelerden baktırdığı için ve içtinizde hytınızı bi süre sora cok olağan dvm ettirebildiğiniz için en tehlikesi esrar.esrar garip bi madde.ama ya sigara gibi paketleip satılmalı yada kokoin eroin gbi görülüp direk piasadan dahada uzaklaştırılmalıdır.enteresan yemek yemediğinde nasılsan esrar içmediinde de ölesin tek fark bisüre sora yemek yemeğe başlıyabiliosun yada yaşamaya ama o bsüre fecii.bde bırakıp tekrar başlama olasılığıda cok yüksek yani çok sinsi bi alışkanlık.hapların hepsinin aq,,nelere çare buldu yawşaklar yoksunluğu giderici bi hap yapmadılar rant deilde ne acaba!!!

  Sağlık

  gerçekten insan bunların içine giremez gibi geliyor ama işin içine girdikten sonra farkediyor herşeyi..ben 17 yaşındayım kimsenin yaşayamayacgı şeyleri yaşadım.esrardan başladım daha sonra hap daha sonra eroin!!!esrara yada hapa bir bagımlılıgım olmadı ama eroin kötü durumlara düşürdü beni..şimdi bıraktım çok yeni oldu ve merak ediyorum eroinin kanda temizlenme süresi nedir? bi hastalıgım oluyor doktora gitmeye korkuyorum ailem ögreneck diye..bu maddlerin yüzünden çewremdeki o eski tüm sygınlıgımı yitirdim..şimdi herkezin gözünde bi hiçim,basit biriyim.bi kaç kişi dışında kimsem kalmadı..tüm hayatımı mahfetti..çok pişmanım uzak durulması gerekilen şeylerin en başında geliyor bunu çok geç anlıyor insan.GERÇEKTEN UZAK DURUN…

  Sağlık

  ben bir insanın esrar içip içmediği, tıpta nasıl anlaşılır onu öğrenmek istiyorum. yani kan ya da idrar tahlilinden veya saç örneğinden falan ya da başka şeylerden kişinin esrar içip içmediği anlaşılır mı, bir de ne zamana kadar anlaşılır, kişi esrarı bıraksa dahi vücuttan tamamen temizlenmesi için ne kadar süre gereklidir.

  Sağlık

  merhaba arkadaşlar.benim sevgilimde uyuşturucu kullanıyo.esrar ve hap kullanıyo.bi ara eroinde kullandı.kullandığı maddelerin etkisinden olacak galiba çok sinirli.ve biz ayrıldık.ama ben ona yardım tmek istiyorum ama napacağımı nasıl yapacağımı bilmiyorum lütfen yardım ediin

  Sağlık

  mbr ben madde bahımlısı bırıyım baslamadan once televızyonda goruodm kucukken korkuodm ama buyuyunce ıcınde buldum kendımı ıcmeyınce sankı bı eksıklık duyuyorum hep ıstıorum ıcıorumda keyıf verıo ama bı yandanda kendımızı bıtırıorus bız bunu dusunmuorus kafamıza bakıorum herseyımız sankı uyusturucu uzerıne kurulmus hıc denemeyenler denemesın ıcenlerde bıraka bılırse bıraksın zorrr nese by

  Sağlık

  arkadaşlar,eğer siz madde kullanmıyorsanız ve sevgilileriniz bağımlıysa lütfen terk edin onları..siz ona yardım edemezsınız ama onlar sızı bu batağa kolaylıkla çekebilirler.mutlaka yardımcı olmak istiyorsanız aılelerıyle görüşün.ama kendınız uzak durun

  Sağlık

  madde bağımlısı olanların vay halıne allah kımseye nasıp yetmesın boyle seylerı ben 15 yasındayım ama benım boyle seyler allah yardımcınız olsun kardeşler

  Sağlık

  selam arkadaşlarbenim abim 30 yaşında bu lanet esrara lise çağında başladı, sonra oda yetmedi hap la devam etti hayatına ama günden güne eriyordu, inanın daha sonra hapta etkilemez oldu abimi taş eroin kullanmaya başladı dün tedavi olmak istediğini söyledi ve bu sabah tedaviye başladık. yoksunluk sendromunun bu kadar zor olacağını bilmezdim gerçekten çok kötü ama ben abime güveniyorum bu illetten kurtulacağına inanıyorum ve bu aptalca şeyi ekip biçen, onca insanın yuvasını yıkan, ana babaların gözünü yaşlı bırakan, para uğruna gencecik canları alan, o lanet insanların ALLAH belasını versin diyorum. ben birebir yaşadım çocuklarınıza güvendiğinizi gösterin ama asla güvenmeyin, arkadaşlık ettiği kişilerin ailesiyle tanışın gerekirse beraber gidin, bu konuda bilgilendirin.

  Sağlık

  kızım 18 yaşında 3 senedir eroin kullanıyormuş, muş diyorum çünkü kızım ayrıldığım eşim ile yaşıyordu benim geçen sene haberim oldu, ve dünyam yıkıldı, 4 değişik amatemte yattı ama her seferinde gene başladı, şu an yine tedavide çıkınca tekrar başlarmı bilemiyorum, arkadaş çevresini değiştirmek için annesiyle beraber evi bile taşıdım ancak bir sonuç alamadım fırsat bulduğunda o ortama kaçtı neler yapabilirim yardımcı oursanız sevinirim

  Eğer o çevresinden daha iyi olursanız artık o çevreden size doğru kaçacaktır. Suçlayıcı aşağılayıcı ve sıkıcı tavırlar(bunları yapıyorsunuz demiyorum dikkat edin lütfen) mesela onu sizden uzaklaştırır. Sizde eğlenemiyorsa yada sizden anlayış bulamıyorsa neden sizin yanınızda kalsınki? tabii ki arkadaşları sizden daha değerli olacaktır.
  ona değer verin ve bunu gösterin.
  öncelklerini bilin ve ona göre hareket edin.
  ortak paydalar geliştirin ve bu paydaları bereberce yaşayın.
  sevdiklerni sevmeye çalışın.
  onu asla yalnız bırakmayacağınızı ona en iyi şekilde hissettirin.

  Sağlık

  arkadaslar herkes bir soru sormus söyle söyleyim size saç telinden 15 günde kanda 1 ayda belli oluyor tedavi yeri ise amatem dir. eger cocuklarınız sevigilileriniz yahut tanıdıklarınız uyusuturucu kullanıyorlarsa önce tedavi için kendilerini hazır hissetmeleri gerekir. kendinizi her zaman ona iyilik yapmak istediğinizi göstermeniz gerekir bir arkadasta oglunun bally kullandıgını yazmıs bana göre en tehlikeli olan sey bally dir cünkü insana halüsilasyon gösterirki bu cok tehlikeli olan birşey mazallah gördüğü halisilasyonla katil bile olabilir.. size tek tavsiyem eğer cevrenizdekilerden hiç kimsenin o kardeslerimizi dışlamaması keza dahada yakın davranmaları onun 1 insan oldugunu hissettirmeleri vede her zaman takip edilmeleri….

  Sağlık

  evet dediklerinizin hepsinden belli olur.

  Sağlık

  benim eşim 28 yaşında esrar içiyo alkol tedavisi görüyo alkol kullanmadığı için bally kullandığından şüpheleniyorum nefesi tutkal gibi kokuyo ve uzun süre geçmiyo koku şüphem doğrumu ve bundan nasıl vazgeçirebilirim arkadaş ortamı çok kötü lütfen yardım edin..

  Sağlık

  mrb.benm kızım 14 yaşında şuan lise1.sınıf öğrencisi 8.sınıftan beri balliy kullandığını öğrendim şuan velayet davası açtım ve inş kızımı alıcam şunu öğrenmek istiyorum balli kullana kişi tahlil yapıldığında bu maddeyi kullandığı ortaya çıkarmı kaç gün içinde vücuttan atılır bilen varmı

  Sağlık

  şuan her ikisinide bıraktım ama durumum ii değil iç geçmelerim oluo beynim dönüo yani bundan kurtulana kadar böle devam edicek heralde ama ben inatcıyımdır size tavsiyem lütfen içmeyinnnnnnnnnn..

  Sağlık

  s.a benim kardeşim ilk defa oldu kardeşim böyle.son bir ayda 3 defa oldu ateşi 4o yükseliyo ve titreme geliyor zor tutuyoruz ve kendine geldiğinde hiç birşeyi hatırlamıyor hap kullaandığının etkisi olablirmi?

  Sağlık

  merhaba ben haftada 1 kez esrar ve jamaika içen biriydim daha sonra panik atak ve depresyon geçirdim doktora ilk gittiğimde beynimde kalıcı hasar oluşabileceğini söyledi fakat ikinci gittiğimde yavaş yavaş iyileşebileceğimi söyledi ama bnm kendi düşünceme göre beynimde kalıcı hasar oluştuğna eminim bilimadamları herşeye bir çare bulmuş peki bu kalıcı beyin hasarına bi çare bulamamışlar mı.sizce bunun bi tedavisi var mı yoksa ben yaşamım boyunca bu kalıcı hasarla mı yaşayacağım lütfen yardım edin bir yol gösterin ne yapmam gerekiyor.

  Sağlık

  merhaba oglum esrar kullanırken yakalandı ve serbes denetimlilik kontrolüne gidiyor o maddeyi kullanmıyor tahlilleri temiz fakat arda herhalde bunalıyormu zorluk yaşıyor bali kullandıgını fark ettim ve oglumla konuştum psikiyatır destegi almak istiyor ama teme gitmeden pisikiyatır destegi alsak fayda olurmu çanakkalede yaşıyorum istanbula gidicek maddi durumum yok rica etsem bilginize çoook igtiyacım var teşekkürler

  Sağlık

  merhaba 17 yaşındayım 2 seneden beri bally kullanıyorum artık bıraktım ama benim için vakit çok geç oldu size diyeceklerim evlatlarınızı dışlamayın iletişimi kesmeyin ben artık yolun sonuna geldim kan kusuyorum bıraktım ama sanırım yolun sonundayım doktarada gidemiyorum ailem duyup üzülmesin diye aileden dışlanan kişi dışarda her türlü şeye gidiyor benim oglum kızım yapmaz demeyin ben bunların içinede düştüm şuan çıktım ama sağlık sorunlarım düzelir inş..

  Sağlık

  S.a herkezin yazdıgını okudum ve herkez aynı sekilde düşünüyor napabilirim die. bende eroin bagımlısıydım krizden yeni yeni kurtuluyorum. Tedavi görmeden bunu basardım cok sükür. Eger esiniz, cocgunuz filan bu tür şeyler kullanıyorsa en iyi yapacagınız sey hastane veya psikyatr değil tam tersi eskiden bu yollardan kurtulmus birinin yanına gitmektir Sokak diliyle eski kulagı kesik birinin yanına gitmek. O gideceginiz isinin iman gücü kuvvetli olması gerekir gerisi corap söküğü gibi açılır.tanıdıgınız öle biri yoksa bana ulasabilirsiniz size elimden gelen her türlü yardımı yaparım. Emin olun birinin böle bir duruma düşmesinin iki sebebi vardır. Arkadas ortamı veya sıkıntı. benim baslamam sıkıntıdandı. Ama o sıkıntılar madde kullanarak filan gitmiyor sadece o anlık sakinleşmeni üzülmemeni saglıyor. Ama bir kez ictikten sonra asıl sıkıntı o zaman baslıyor. İcinizin üsümesi nedir bilir misiniz kurtulmak icin yapmak zorundasın iman gücü olmassa olmaz inancının en yüksek seviyesine kadar cıkması lazım ben öyle kurtuldum kurtulurken yanımda kurtardıgımda oldu.Beni o yerlere tekrar cagıran yok mu var hemde cok. Benim bir düşüncem var ama hiç kimse onaylamadı sonucu ölüm olur diye siz cocugunuza esinize bıraktırmaya calısıyorsnuz da bunları kökünden kaldırmayı niye düşünmüyorsunuz?

  Sağlık

  merhaba benim kız arkadaşım içmekte ne yaptıysam bırakmadı gizli gizli gidip buldu ve içmeye devam etti bi ara görüşmedik daha kötü olmuş iğneye başlamış 8 aydırda iğne yapıyo nasıl kurtarabilirim bu durumdan ne gibi hastalıkları vardır şuan, yatıştırıcı alabileceğim bir ilaç varmı subakson bul bırakıcam diyor, bu ilacı nasıl bulabilirim bana yardımcı olurmusunuz bu konuda veya buna yakın eroin hissini azaltacak yasal satılan bir ilaç varmı şimdiden çok teşekkür ederim bana yadımcı olun lütfen.

  Sağlık

  mrb benim oğlumda üç senedir bally kullanıyo ne yaptıysam vazgeçiremedim tedaviye de ikna olmuyo bazen başka maddeler de kullanıyo sanırım esrar kullanıyo bally çektiği zaman evde bıçakla dolaşıyo lütfen ne yapabileceğim konusunda bana yardım edin

  ayşe

  slm şu bana söyleyin ben yardım eden arkaaş bana tel verirsen sevinirim bende oglumdan şüpeleniyorum inkar ediyor moralım çok bozuk yardı et ltfn

  selma görnal

  slm benm arkadasım 2 ay önce uyuşturucu kullanmış pazzar günü pembe olandan 1 tane atmıs sonra pazartesi günü sarı olandan atmıs ama yarım sonra kusmuş bunun bagımlısı olurmu yadaa krize girermi

  çaresiz hala

  slm öncelikle şok tayım yeğenımın uyuşturu kullandığnı ögrendım.17 yaşın yegenımın sevgılsı anlatı bana herşeyi şoka gırdım bunu aileme nasıl açıklıyacam tepkiler kötü olur lütfen yardımcı olun 1 senedır arada kullnıyormuş napım yardım cvp bekleıyrum :((

  halüsinasyon

  Ben esrarla başladım daha sonra baliye ve daha sonrada lsd kullanmaya başladım delirdim ruh sağlığında gecti gençliğim uzak durun şuaan bıraktım 1 yıldır balide yok asitte ama beynim kalıcı hasar oluştu bırakmama rağmen halüsinasyonlarım devamediyor dikkat edin bıraktım diyorum kendinizi harcamaya deymez.. tesvik etmek için söylemiyorum yanlıs anlamayın ama illada ben madde kullanacam diyosanız esrardan ötesine gecmeyin esrarında canı cehenneme ama esrardan öteye geçmeyin amateme yatın suboxon nerviom
  zaxax sizi uzak tutuar maddeden hadi eyvallah allah yardımcınız olsun.

  burak

  mrb ben 1 senedir extasy hap 2 yıldırda esrar kullanıyorum ve artık bırakmak istiyorum ama bunu destek almadan yapamıyacağımın farkındayım ailemin bunlardan haberi yok ve duymalarınıda asla istemem hastaneye gitmeye korkuyorum cünkü ailem duyar diyerek korkuyorum ailemin haberi olmadan kurtulmam lazım lütfen bana yardımcı olun……lütfen…mail adresime bir cvp yazın yoksa dibe vurmaya devam edicem artık 1 günde 4 tane exstays kullanmayaa başladım artık etki etmediği içinde dozaj artıyor lütfen kimse bu batağa düşmesin cıkışı YOK

  ayşe

  benim bi yakınım 2 yıldır bally,esrar kullanıyor…ailesi çok üzgün.tedavide hala.bu lanet şeylerden uzak durun.ne durumda olursanız olun,uzak durun ,çünkü bu maddeler sıkıntıdan kurtarmaz,daha çok sıkıntıya sürükler sizi.hayat güzel,sağlıklı olmak güzel.bu güzellikleri kaybetmeye değmez hiçbiri..

  anneyim ben

  ben almanyadan bir anneyim oglum esrar kullaniyor. galiba ama ben nasil soracagimi bilmiyorum nasil davranmam lazim nasil sormam lazim lutfen bir yol gösderin belirtileri nelerdir.

  eksik

  mrhba bn yklasık 1 senedır ne ot nede ex kullandım.
  Bu aralar degişik dugular hisler,korkular ıcerısınde savaş veriyorum arastırıyorum nekadar sürecegını bır cevap bulamıyorum.Artiık yorumdum buldugum bnle başetmekten.lüten cekip bilen varsa bu durumu daha ne kadar sürecek bilgilenip,ıylesecegım gunu daha sabırla beklemk ıstıyorum yardım edın

  mürşit

  arkadaşlar bi aekadaşımın oğlu bu uyuşturucuyu kullanıyo nereye baş vurucaz diye baktık tanım var tedavi olabilirlik var nerye müracat edeceğimiz yok biz aydın sökede ikamet ediyoruz egede bize yardımcı olacak hastane varmıdır varsa tlf rica edeyim teşekkürler saygılarımla mürşit y…

  EFE...

  o iğrenç şeyleri kullanmış olmanın bir beeli var elbet.daha ilkokul yıllarımızdan beri bu şeylerin ne kadar zararlı olduğu anlatıldı hepimize.neticede buraya yazn kişiler şu ya da bu şekilde bu pislikle tanışmış.emin olun kurtuluş hala sizin elinizde.yapacağınız şey,iyi beslenmek,spor yapmak,sosyalite oluşturmak.topluma faydalı etkinliklerde bulunmak.emin olun her şey yoluna giriyor.hayat yaşamaya değer.o pis şeylerin verdiği sahte zevkten daha güzel hayat var dışarıda.

  A.anıl

  16 YAŞINDA OĞLUM BU AKŞAM EVE GELDİĞİMDE BALİ MADDESİ KOKLADIĞINI ANLADIM DAHA ÖNCEDE SADECE DUYUMLARLA ALDIĞIM GAZ MADDESİ KOKLADIĞINI DUYDUM SİZDEN BANA NE OLUR YARDIM ETMENİZİ RİCA EDİYORUM.

  Öncelikle sakin olmalısınız. Aile büyükleriyle oturup durumu değerlendirmelisiniz. Yine büyük bir sükunet içerisinde neler yapılabileceğini kararlaştırmalısınız. Gence yaklaşırken mutlaka gencin en sevdiğinden başlayarak konuşma yamalısınız. Amatem bu konularada kaliteli bilgi alınabilecek yerlerdendir.

  serap

  esrarı bırakabilmek için bir tedavi yöntemi varmı..yardımcı olursanız sevinirim..

  Abiyim

  kardeşim 19 yaşında uyuşturucu kullanıyor.yeni farkettim.Bazen çok mutlu herzamanki gibi bazen çok agresif bazen çok bitkin oluyor.kaşınıyor uyuz gibi.sıkıştırdım biraz amateme gidelim dedim nervium verip uyutacaklar kriz yaşamicam dedi.subakson bul bana yarım yarım içerim bırakırım bendaha yolun başındayım diyor.ne yapabilirim bu ilacı yada bunun eşdeğeri bişeyi var mıdır?

  pervin

  mrblar eşim 29 yasında ve 8 senedır esrar ve 4 5 aydırda eroın yada kokaın ıctıgını ogrendım alemınyum folyonun ıcıne konulan neyse o sızce nekadar sure bı tedavıyle bunlardan kurtulabılır tedavı olcam karar verdım dedı ayrılma asamasına geldıgımız ıcın ama tam kararlımı emın degılım tedavısıyle aılesı ılgılencek suanda ayrıyız onla ne yapılabılır nasıl kurtulabılır yonlenderırsenız cok sevınırım

  yardim

  Mrb Allh icin yardim edin bize.kardesim 9yildir bagimli..esrarla baslayip simdi eroine donusen bi hikaye.evimizde huzur yok.annemi beni dovuyor her tarafi kirip yakiyor.polis ne jandarma yardim etmiyor.basbakanlik cumhurbaskanligi bile.ne olacak halimiz ..bi cikar yol gosterin..evimiz dagildi..

  kuzenim

  Merhaba, Almanya’da yaşayan kuzenim eroin bağımlısı, kendisi 21 yaşında ve yaklaşık 3 senedir sürekli olarak devam ediyor. Doktor yada başka bir tedavi kesinlikle kabul etmiyor. Acaba onun iradesiyle kabulu dışında ailesinin yardım talep edebileceği Almanya’da herhangi bir kurum varmı? Aşırı agresif kendine ve çevresine zarar verebilecek durumda. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

  gülay

  derdim oğlum onun uyuşturucu kullandığından şüpeleniyorum gözleri kanlı ve geceleri çok üşüdüğünü söyleyerek kalın kıyafetler giyiyor
  battaniyeye sarılarak kan ter içinde uyuyor doktora gidelim diyorum birşeyim yok diyor miğde hazımsızlığı çekiyor karın ağrısı çekiyor yinede doktora gitmiyor

  şerife

  merabalar ben uyuşturucu bağımlısıyım 15 yaşındayım nasıl çöözüm bulabirim lütfen yardım edin canı istiyo hamileyim bide

  hakan

  merhaba ben 3 sene esrar ve aralıklar hap kullandım hapı bazen sıvı yoluyla aldım bazılarınıda bilmeden aldım simdi hçbirini içiyorum bagımlıgım yok ama etkisinde kalmısım yolda yürürkene gözlerim yerinden fırlıyacak gibi oluyo ne yapmalıyım lütfen yardım edin

  sebunem

  19 yaşındaki oğlum madde kullanıyor.hametama gittik,kullanmadığını ve tedaviyi kabul etmediğini söyledi.çaresiz eve geldik.yapabileceğimiz başka ne var ?yardımlarınızı bekliyorum.teşekkürler.

  Çocuğunuzla daha fazla vakit geçiriniz. Durumunu kabullenmesini ve tedavi olmasının mecburi olduğunu ona anlatınız ve onu tedaviye ikna ediniz. Madde kullanmayan yakın bir tanıdıkla arkadaşlık etmesi çok önemli ve gereklidir. Bu arkadaşlığın ilerlemesi ve güçlenmesi sonucunda arkadaş olarak oğlunuza iyi tavsiyelerde bulunulur. Zor günler geçireceksiniz. Öncelikle savaşı kabul edip bu savaşa hazırlık yapmalısınız. Çocuğunuza şefkatli yaklaşın her kim olursa olsun asla çocuğunuzu kötüleyip ağır konuşmamalı. Dikkat edin.

  Deniz

  Merhaba 33 yaşındayım
  Yılda bir kere kullandığım extaxi geçen sene ayda bir ama 2 3 gibi ama toplam 3 ay gibi bu yıl haftada 1 veya günde 3 4 tane gibi kullandım diğer uyuşturucuları 10 yıl içinde çok az kullandım fakat 10 yıldır uykumda bozukluk ve beyin uyanık fakat beden felç ve korkarak uyandığım oluyordu bu son 4 yıldır her gece 2 3 defa olmaya başladı fakat 3 gün önce sayısı nerdeyse 100 e yakın uykuda felç gibi korkunç durum taşadım erenköye hastaneye gitmem gerektiğini anladım ve gittim uykusuzluk ve korkudan dolayı acil gitme sevebimi 10 yıldır şu yıllar arası bu kadar sıklıkta diye dile getirdim ve buna uyku terörü denildiğini söyledi bana 50mg bi ilaç verdi 1 hafta sonra uykun düzene girse veya girmese bile uyku merkezi binasına yönlendirdi ve pskiyatriye ilaç kuşlandım ve uykum düzene ilk değil ikinci gün girdi yani dün rahat uyudum fakat söylemem gereken ama tamamen unutup söylemediğim şey bu kullandığım madde ( kendimi bağımlı olarak görmüyorum sadece eğlence amaçlı kullandım) bunu salı günü gittiğimde hatırlatıcam öğrenmek istediğim şey ben bAğımlıyım ve kurtulmak istiyorum değil acaba benim uyku sorunum kullandıklarımın beynimde açtığı bir hasarmı açıkca çok merAk ediyorum ve bu beni rahatsız ve tedirgin etti sebep buysa kalıcımı yoksa tedavi ile geçecekmi öğrenmek istiyorum ve şunuda söyleyim kendimde olan rahatsızlığı farkettiğim an direk aileme danıstım ve erenköye hastaneye ailemle gittim fakat uyusturucu kısmı onları üzmemek adına bilmelerini istemiyorum çünkü bağımlı değilim tamamiyle özenti eğlence biçmi benim için hayatımda hep mutlu ve çevremede mutluluğu yaşattırmaya çalısan biriyim tek korkum bu benim geçen 10 yıldaki endişeli ihNetler olan içinde korku tehtitlerin birikimimi kişilerin bana yaşattığı yoksa çok sayıda olmasada kullandığım uyuşturucunun hasarımı bunu öğrenmek istiyorum ve tedavisi mümkünmüdür Teşekürler.

  Yukarıdaki yazıyı editlemeden yayınladık. Okuyucularımızın durumu anlaması açısından çok önemliydi.
  Değerli ziyaretçimiz, yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla siz bağımlısınız ancak bu bağımlılığınızı kabul etmek istemiyorsunuz. Uyuşturucu tedavisinin ilk basamağı bağımlılığı kabul etmektir. Lütfen doktorunuza durumu açıklıkla anlatın, durumdan ailenizi haberdar edin ve bir an önce tedaviye başlayın. Geçmiş olsun.

  AZRA

  sevgilim daha önceden uyuşturucu kullanıyormuş. yaklaşık 1 buçuk sene önce doktora gidip tedavi olduğunu iddia ediyor ama hala elleri sürekli titriyor. doktor ellerinin titreyebileceğini söylemiş. sizce hala kullanıyor olabilir mi?

  bozkurt66

  Merhaba arkadaşlar ben bir konuda size yardımcı olmak istiyorum bu madde bağımları bunun tedavi olma ilaçınıda parayla satıyorlar benim başıma geldi yeğenim kullanıyordu eroini bıraktırma ilaçını bu madde satanlar satıyorlar yeğnim için onu kurtara bilmek için bu alemin içine kadar girdim arkadaşlar eroinden kurtulmak için birincisi ya pskiyatri dokturundan yeşil receteyle eczaneden ya ilaç almak yada bu madde uğuşturucu satanlardan bıraktırma ilaçını almak uğuşturucu satanlar bu ilaçın tanesini 20 tl satıyor ama eczanede 16 tapletini 16 tl ye satıyor burda benim olma sebepim yavrularınızın kurtulması yardımcı olmam gençlerimizi bu pislikten kurtarmak yanlız arkadaşlar bu ilaç bir haftada bıraktırıyor ama bu ilaçı kullanırken eroinide alırsa bu sefer 3 misli daha çok ister vucut en güzeli bir hafta dişini sıkacak kendini yerden yerede atsa krizleride gelse asla almayacak eroini bakın deneyin bana dua edeceksiniz arkadaşlar not edin ilaçın ismi ( LRICYA ) bir yada iki haftaya artık vucutunuz bu lanet uyuşturucuları vucutunuz istemeyecek arkadaşlar kriziniz gelmeden önce hergün Birtane alın baktınız kriz daha fazla geliyor ozaman ikitane alın artık ailenizin parasınıda çalmasınız sevdiklerinizi üzmezsiniz sevgi ve saygılarımla allah şifalar versin kardeşlerim arkadaşlarım

  MİNA

  slm mrb eşim madde bagımlısı uzun yıllardır kullanıyo biz 4 yıllık evliyiz benden öncede kullanıyomuş ben ögreneli 1 sene oluyo bazı olayalar yasadık ve tedavi olmayı kabul etti ama kiracıyız işe gitmiyo çalışmıyo ilaç kullanmasını bahane ediyo ben çalışamıyom bebegim var ne yapacamı nasıl çalışmaya ikna edecemi bilemiyorum

  A. Kr

  Bende eroin bagımlısıydım! Fakat methadone diye bilinen aslında sentezlenmiş eroin olan bu hapla kendimi tedavi ettim ve basardım. Ustelik bu hapı 6 gun kullanarak bunu savaşı kazanmak mumkun. Fakat bu hapı temin etmek bazıları için çok zor bazıları için de imkansız denebilir. Bu yüzden bırakmak isteyenlere bu konuda yardımcı olmak isterim canı gönülden. Saygılarımla… C

  paşalı

  herkeze meraba öncelikle
  1. olarak esrara gelelim .. esrarım sigara gibi alınmasında fazla bi etki görünmez. EGER kovada sulu halde alınırsa. etkisi çok büyük olur. vücut direncine göre ölüm riski çok ama çok yüksek
  2. olarak bonzai.KOD ADI ÖLÜM.. 4 çeşit hazırlama türü vardır kova,ayran,sigara,gulugulu 4 seçenekte ölüm demektir . kurtulma sanşı yok diye bişey varmı tabikide var herşey kafada bitiyo o sizi değil siz onu yönetirseniz hiç bişey hissetmessiniz aslında insanın aklında biten bişeydir bu olaylar. eger kullandıysanız etki gösterdiyse hemen tatlı şekrli bişeyler yemenizi tavsiye ederim. bide bırakmak isterseniz aşağıdaki dediğimi yapın . 2 ayda kanınız tertemiz ama hiç içmiceksiniz esrar ot bonzai falan.

  1kg muz,200gr ceviz,1 tatlı kaşığı,250gr bal (orijinal olsun),kaliteli 500ml-1 lt arası süt
  blendırda karıştırılıp. günde en az 1 çay bayrağı içilecek en az ama bak 2 su bardağına kadar yolu var hadi afiyet olsun size

  salih yörük oglu

  oglum kabul etmiyor ama söylüyor bonzai ve esrar içi yor hastalık egil dünyayı düşünmediğini mutlu oldugunu söylüyor tedaviyi kabul etmiyor kullandıgı maddenin umrunda degil bana bişey olmaz diyor ama okadar çok zayıfladıki 0 beden zor oluyor üzerne bazen gözleri ateş kan kırmızı kanlı oluyor
  kullandıgı neyse çukalata kahve benzeri şeytler yiyor bana nasıl bir yardımcı olursunuz
  tükettiği

  benben

  merhaba, erkek arkadaşım şu an kullandığı maddeden kurtulmaya çalışıyor ama tedaviyi kabul etmiyor kendi başa çıkmaya çalışıyor bu evrelerde ona nasıl yardımcı olabilirim ne yapmam gerekiyor bilgi verebilir misiniz lütfen??

  yalçın

  meraba arkadaşlar ben bir bağımlıyım 15 yaşlarında itaberen birçok uyusturucu kullandım en sonunda bonzai yüzünden fiziksel ve ruhsal olarak kullanamayacak hale geldim.ve bırakmaya istekli hale geldim.32 yaşındayım 1 yıl önce bıraktım fakat bi kaç kez tekrar kullandım.şuan 6 aydır kullanmıyorum uyuşturucuyu bırakmış bir arkadaş grubundan yardım alıorum.kullanıırken farkında değilim fakat zihinsel olarak normal insanlar gibi işlev görmeyi unutmuşum.ama insan isterse iyileşebiliyor bu uzun bir süreç sabat ve kararlılık dürüstlük açıkfikirlilik gerektiriyor.ilk önce dürüstlüğü bağımlı olduğumuu u ve yardıma ihtiyacımız olduğunu söylerek başlıyoruz.hastalığımızdan sorumlu değiliz ama iyileşmemizden biz sorumluyuz….birkez bırakınca asla kullanmak zorunda değiliz….

  Mustafa

  Sevgili arkadaş’larım önceklikle uyuşturucu demek bagımlılık demektir. şuan uyuşturucu yaşı 12-14 lere kadar düşmüş durumda ben bir kac defa jamaika ve bonzai denilen uyuşturucu kullandım ve bazılarından zevk aldım içcesim geldi bazılarından trip’e girdim korktum ve korktugum içinde bagımlısı olmadım ve şuan içmiyorum onun kafasını taşıyamıyorum zatende siz siz olun bu illetlerden uzak olun arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza sahip cıkın içtigini bildiginiz bir yakınınız varsa hemen tedaviye başlatın kabul etmiyorsa bölgenizdeki kaymakamlık tan yardım alabilirsiniz bu konu hakkında

  aynur

  Oglum 5 aydır bonzai kullanıyodu iki ay önce anladım kullandıgını ama ne yaptıysam vazgeçremedim ne olduysa 12 gün önce kendi istegiyle bıraktı ve hastaneye ameteme gittik ilk günler çok ataklar terleme kusma sinirlilik poronoyalar yaşadı hap tedavisine başlattı doktor bi kaç gündür baya iyiydi ama bu gün yine olur olmaz sinir atakları yaşıyo ölmek istiyom gibi konuşmalar yapıyo çok üzülüyorum iyileşmemesinden korkuyorum şimdi ilaç içti uyudu ne zaman geçer bu ataklar yada geçmez mi o haldeyken ne yapmam lazım hiç bilemiyorum yardımedin lütfennn :(

  figen

  Erkek kardeşimin uyusturucu madde kullandıgından şüpheleniyoruz kardeşim 32 yasında kullanıp kullanmadıgını nasıl anlaya biliriz yardımcı olurmusunuz.

Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yazın.: Sitemizden Seçme Konu Başlıkları :.
İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıl Yapılır?
TREMOR YADA İRADE DIŞI TİTREME
Farenjit
Sık İdrara Çıkma
Hormon bozukluğu
Mide Yanması Tedavisi
.: Sitemizde En Son Yayınlananlar :.
Kanal D Doktorum Programı

Program Kanal D de Hafta içi Her gün Saat 09.00 Da yayınlanmaktadır. Programın sunucuları Dr. Aytuğ KOLANKAYA ve Zahide YETİŞ'dir.

ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER

“ENDER SARAÇ’LA SAĞLIKLI GÜNLER” hafta içi her sabah saat 10.45’de Canlı Yayın ile Kanaltürk Ekranında siz değerli izleyicilerini bekliyor

Zahide İle Yetiş Hayata Programı

Atv de yayınlanan programda Zahide YETİŞ konuklarının sorunlarına çareler buluyor. Aynı zamanda dini konuların da açıklığa kavuşturulduğu programda sağlık, sosyal hayat, psikoloji gibi konular işlenmektedir.